تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش قم فردا از قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم؛
چندسالی است که خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است که کارشناسان دلیل این مسئله را قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم می دانند و امروز زنگ خطر خروج از خودکفایی گندم با سیاست های غلط دولت به صدا درآمده است که نیازمند برنامه و تدبیری دقیق و جدی است.