تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گفتگو با بانوی کارآفرین قمی:
بانوی کارآفرین قمی ضمن تشریح روند فعالیت خود در کارگاه خیاطی بر لزوم حمایت از ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در قم تاکید کرد.