تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

شهاب حسینی گفته که کسانی از دیروز بنده را آماج سیل انتقادات و نفرین‌ها و فحاشی‌ها قرار دادند.