تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سردار گنجعلی همرزم شهید سلیمانی گفت: در تشییع پیکر حاج قاسم هرکسی با هر ایده ، سلیقه، طیف و مکتبی حاضر بودند.