تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نظر حضرت #آقا از اینکه برنامه هر ساله خودشان را در سفر به مشهد و سخنرانی در #حرم مطهر تعطیل کردند، مشخص است