تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر عامل مجموعه آب و تاب قم :
مدیر عامل مجموعه آب و تاب قم با بیان نقش تفریحات شادو مفرح در تخلیه مثبت هیجانات جوانان اظهار کرد: افزایش نشاط اجتماعی و کاهش بزهکاری در نسل جوان دغدغه مهم مدیران این مجموعه است.
گزارش قم فردا از چهارشنبه تحریف شده؛
در چند سال اخیر چهارشنبه آخر سال به بزرگترین دغدغه برای خانواده ها تبدیل شده است در حالی که می توان با یک برنامه ریزی دقیق و تبلغات مناسب و با یک تیم حرفه ای این آتش بازی ها انجام بگیرد.