تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حاشیه انتشار مقاله هتاکانه روزنامه 19 دی؛
وقیح و زشت شاید کمترین عبارت‌هایی باشد که می‌توان در توصیف سرمقاله سراسر توهین و کنایه‌آمیز شماره دیروز روزنامه 19 دی به کاربرد.
رئیس کل دادگستری قم:
رئیس کل دادگستری قم، مقابله با فساد را مطالبه مردم ازدستگاه قضایی ذکرکرد و گفت: وجود فساد دردرون دستگاه قضایی هیمنه و اقتدار این قوه را تضعیف می‌کند به همین دلیل سالم سازی آن به عنوان یک اولویت دردستورکار قرار گرفته‌است.