تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سازمان مالیاتی و سازمان توسعه تجارت که نقش تاثیرگذار در تامین درآمد و پشتیبانی از کالا و تولید در جنگ اقتصادی دارند ماه‌ها است که بدون رئیس اداره می‌شوند و در اولویت رسیدگی مسئولان قرار ندارد.