تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس دانشگاه قم:
رئیس دانشگاه قم گفت: پیام رسان های داخلی در یک جنگ نابرابر در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن ایستاده اند و از ارزش های انسانی و دینی دفاع می کنند.