تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

قم فردا گزارش می دهد؛
مفهوم «انتظار فرج» آن چنان وسیع و گسترده است که در بیان روایات از آن به «برترین اعمال» نام برده شده است؛ امری که نیازمند توضیح و تشریح بیشتر است.