تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

استاد دانشگاه تهران در میزگرد جهش تولید و کار آفرینی:
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مسئولین باید در اجرای برخی طرح ها، ایده و نظر مردم را هم بپرسند، گفت: برخی به دنبال اجرای طرح های شکست خورده کشورهای دیگر در ایران هستند در حالی که باید از تجربیات کشورهای دیگر در پیشرفت کشور استفاده کنیم.