تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش قم فردا از عدم تمایل کشاورزان به فروش گندم؛
چندسالی است که خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است که کارشناسان دلیل این مسئله را قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم می دانند و امروز زنگ خطر خروج از خودکفایی گندم با سیاست های غلط دولت به صدا درآمده است.
بی توجهی دولت به نرخ تضمینی گندم؛
چندسالی است که مسئولین شعار خودکفایی گندم را سر می دهند اما امروز طبق نظر و هشدارهای کارشناسان و مسئولان با اجرای سیاست های غلط توسط دولت این مسئله در حال از بین رفتن است.
گزارش قم فردا از قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم؛
چندسالی است که خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است که کارشناسان دلیل این مسئله را قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم می دانند و امروز زنگ خطر خروج از خودکفایی گندم با سیاست های غلط دولت به صدا درآمده است که نیازمند برنامه و تدبیری دقیق و جدی است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس میزان واقعی نرخ خرید تضمینی گندم را تشریح کرد.