تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل کمیته امداد استان قم مطرح کرد:
مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه کمک‌های مردم قم به کمیته امداد 20درصد درشد داشته است،گفت:بیش از 30تن گوشت دربین خانواده های کمیته امداد از ابتدای سال تاکنون توزیع شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش قم:
مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه کسب رتبه دوم جشنواره رجایی توسط دانش آموزان قمی، گفت: استان قم نیازمند فضای آموزشی است.