تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون اداره دامپزشکی شهرستان قم
دکتر حسین بختیاری زاده : طرح مایه کوبی همزمان تب برفکی در تمامی جمعیت گوسفند و بز استان از تاریخ سیزدهم آبان ماه آغاز و تا 60 روز ادامه دارد.