تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم:
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم با اشاره به اهمیت ساماندهی منظر شهری، گفت: ورودی‌های شهر ازلحاظ بصری و زیباسازی ساماندهی می‌شود.
تصویر زیر خیابانی در شهر نیویورک را حدود ۱۱۹ سال قبل نشان می‌دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش قم:
مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه کسب رتبه دوم جشنواره رجایی توسط دانش آموزان قمی، گفت: استان قم نیازمند فضای آموزشی است.