تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو شورای فرهنگ عمومی استان قم مطرح کرد:
عضو شورای فرهنگ عمومی استان قم گفت: مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت کامل شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و شهرستان‌ها در پیشبرد اهداف خود این بوده است که مصوبات آن ضمانت اجرایی لازم را ندارد.