تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد؛
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه واکسن کرونای آمریکا و انگلیسی عجله ای ساخته شده است گفت: واکسن فایزر مسیر تایید را کامل طی نکرده است و در نتیجه عدم اعتماد به واکسن های آمریکایی منطقی است.
مدیر کلینیک تخصصی پوست و مو ایرانیان:
مدیر کلینیک تخصصی پوست و مو ایرانیان با اشاره به اینکه ایران در تولید واکسن سابقه درخشانی دارد، گفت: اگر واکسن تولید آمریکا و انگلیس در درمان بیماران موثر بود آنها آمار فوتی های خودشان را کاهش می دادند.