تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مراجع تقیلد در دیدار با رئیس دستگاه قضا تاکید کردند:
مراجع تقیلد در دیدار با رئیس دستگاه قضا بر روند رسیدگی صریح و سریع به پرونده‌های قضایی و لزوم کار فرهنگی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات تاکید کردند.
ایران نوشت:دو مرد جنایتکار که به خاطر اختلاف مالی شریک خود را کشته و جسدش را به آتش کشیده بودند بار دیگر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری محاکمه شدند.