تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل کمیته امداد استان قم خبر داد:
مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان خودکفا شدن مددجویان هدف اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) است، گفت: مستمری‌بگیران کمیته امداد در استان قم امسال 80 درصد افزایش داشته‌اند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم خبر داد:
مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان این که 600 نفر از فرزندان محسنین حامی ندارند، گفت: در سال جاری خیرین در مجموع و تا امروز 12.5 میلیارد تومان به ایتام کمک کرده اند.