تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بسیاری از واحدهای مسکن روستایی به دلیل آنکه مقاوم سازی نشدند همواره پای ثابت تخریب در بلای طبیعی هستند.