تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

شاکری تاکید دارد که اظهارات مقامات غربی حکایت از این دارد که درصدد هستند روی حادثه هواپیمای اوکراین یک پرونده لاکربی سوار کنند.