تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آزمون جدی استاندار قم؛
تمام بحث ها بر سر نحوه اجرایی یک پروژه است که ترکشش پروژه های دیگر شهری را نیز گرفته است؛ پروژه ای در منطقه ای سه شهرداری و در خیابان امام خمینی (ره) که قرار است گره ترافیکی این خیابان را حل کند.