تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دختر بچه یمنی برای آوردن آب رفته بود که سعودی ها مثل هر روز و هر ساعت گذشته، رویای بازگشت به خانه اش را نابود کردند.