کتاب «در مسیر خاتم» به چاپ رسید

پنجمین کتاب موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم به نام «در مسیر خاتم» به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، کتاب «در مسیر خاتم» توسط موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی «خاتم» و تألیف مشترک سید محمد حسین چاوشیان و زهرا ابراهیمی آزاد، مشتمل بر ۲۷۰ صفحه و با محوریت اقدامات و فعالیت های علمی، پژوهشی و میدانی موسسه مردم نهاد «خاتم» تهیه و تدوین‌ شده است.

در این کتاب، ضمن معرفی اهداف و چشم انداز موسسه خاتم، چارت سازمانی و حیطه فعالیت های گروه های علمی پژوهشی به همراه مهمترین دستاوردها و تصاویر مربوطه با توضیحاتی مختصری در پایان هر فصل آورده شده است.
هم چنین فصل پایانی کتاب نیز به پوشش اخبار و اقدامات صورت گرفته در سفرهای استانی تیم رسانه ای و پژوهشی موسسه خاتم در سال های ۹۹-۹۸ اختصاص پیدا کرده است.
موسسـه خانـواده اسـلامی و تربیـت معنوی«خاتـم» بـا هـدف ارتقـای دانـش اجتماعـی و خانـواده و توانمنـد سـازی زنـان و دختـران در راسـتای کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی بــا مجــوز رســمی از اداره کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری قــم بــه شــماره ثبتــی٢٥٣١ تاسـیس گردیـده اســت. ایــن موسســه جهــت نیــل بــه اهــداف مذکــور از ظرفیــت عظیــم اســاتید ســطوح عالــی حــوزه هــای علمیــه و کارشناســان و نخبــگان دانشــگاهی بهــره مــی گیــرد و در صدد اســت بــا بکارگیــری روش هــای علمــی و هدفمنــد بــا رویکــرد معنــوی و اســلامی بتوانــد گام مثبتــی را در راســتای کاهــش آســیب هــای اجتماعــی بــه ویــژه در مناطــق محــروم و آســیب پذیــر شــهر مقــدس قــم و ســایر نقــاط کشــور بــردارد.
موسسه مردم نهاد «خاتم» علاوه بر ساختار سازمانی شامل بخش های مختلف: آموزش، پژوهش، گروه های علمی، ارتباطات و بین الملل، کار گروه های ویژه زنان و مشارکت های مردمی؛ دارای پنج مجموعه وابسته می باشد که شامل: خبرگزاری پیام خانواده، مجموعه نشریات خانواده و ارتباطات به پنج زبان بین المللی، انجمن روان شناسان و مشاوران(ارم)، گروه رسانه ای«خاتم مدیا» و گروه جهادی و محرومیت زدایی است.


انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/23049
اخبار مرتبط

نظرات شما