تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یادداشت،
ماه ها قبل از شروع انتخابات آمریکا، مشاوران مشترک بین اوباما و بایدن به برخی موضوعات برگشت به برجام اشاره می کردند و مشخص است که به دنبال برگشت به برجام هستند که باید مسئولین و دولتمردان در این خصوص هوشیار باشند تا کشور دچار برجام دیگری نشود.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به بدعهدی آمریکا حتی در مقابل هم پیمانان و نوکرانش در منطقه غرب آسیا گفت: در همه کشورها در منطقه غرب آسیا چندین حکومت توسط آمریکا سرنگون شده که اکثریت آنها نوکران خود آمریکا بودند که مشهور ترین آن در کشور ایران جابجایی قاجار و روی کار آمدن رضا سرنگونی رضاشاه و سپس محمدرضا پهلوی است.
سیاست حفظ برجام و مماشات با کشورهای غربی در این زمینه، بازی در زمینی است که آمریکا و طرف‌های اروپایی برای ما طراحی کرده‌اند و ادامه این روند، تنها سبب وارد آمدن خسارت‌های روزافزون به کشور خواهد شد.