تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حاشیه‌ای تاریکی خیابان کارگر؛
عدم روشنایی خیابان کارگر در ماه‌های اخیر بارها رسانه‌ای شده اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است به طوری که به نظر می‌آید ارده‌ای برای حل مشکل ساکنان این منطقه وجود ندارد.
پیگیری مطالبات شهروندان؛
باوجود گذشت بیش از 3 ماه از بازگشایی بلوار کارگر تاریکی این خیابان ادامه دارد و مشکلات زیادی را به همراه داشته است.