تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

این کشور هرزمانی پای منافعش در میان بوده چشم خود را به تمام اتفاقات حقوق بشری بسته است نمونه‌ای بارز این موضوع را می‌توان در بمباران کودکان و زنان بی‌گناه مردم یمن دید که چندین سال است که در زیر بمباران‌های هواپیماهای سعودی آمریکایی به شهادت می‌رسند اما هیچ صدای از این کشور بلند نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: هرکسی در هر جایگاهی اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.