تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تنی چند از خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان قم به بیان مهم ترین خبر حوزوی سال ۹۷ از نگاه خود پرداختند.
روزنامه کیهان در یادداشتی در باره فیلم"دیدن این فیلم جرم است" آن را آژانس شیشه ای2 نامید.