تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم:
جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم با تأکید بر این که باید گروهان آمران به معروف و ناهی از منکر در حوزه مطالبه گری از مسئولین ورود جدی داشته باشند، گفت: ستاد امربه معروف از گروه های مطالبه گر حمایت می کند.
دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر استان قم مطرح کرد:
دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر استان قم گفت: معاونت رسانه و فضای مجازی تشکیل می‌شود تا فعالیت‌های ویژه امربه‌معروف در حوزه فضای مجازی دنبال شود.