تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در پس نگاه مسئولان صورت می گیرد؛
امروز در استان قم با توجه به تاکیدات فراوان اما هنوز هم نماهای غربی یا همان نمای رومی در ساختمان های استان خودنمایی می کند و روز به روز در حال افزایش است.
در پس نگاه مسئولان صورت می گیرد؛
امروز در استان قم با توجه به تاکیدات فراوان اما هنوز هم نماهای غربی یا همان نمای رومی در ساختمان های استان خودنمایی می کند و روز به روز در حال افزایش است.
گسترش نماهای رومی در ساختمان‌سازی قم؛
با توجه به گسترش ساختمان سازی در کشور نماهای مختلفی در ساختمان ها استفاده می شود که یکی از آنها نمای رومی است نمایی که دور از چشم مسئولان قم در حال تخریب فرهنگ و معماری اصیل ایرانی می باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی قم:
رئیس سازمان نظام مهندسی قم بر بازنگری نظام مسکن و شهر سازی با محوریت خانواده تاکید کرد و گفت: نماهای غربی فارغ از بحث فرهنگی بسیار ناایمن هستند.