تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش قم فردا از جلسه امروز شورای شهر؛
بخشنامه وزارت کشور در ادغام سازمان‌های شهرداری و ایجاد مدیریت در شهرداری برای ساماندهی این سازمان‌ها به یک چالش تبدیل‌شده است به‌طوری‌که به مهم‌ترین برنامه شورای شهر قم در سال جاری تبدیل‌شده است.