آدرس :قم خیابان زنبیل اباد روبروی ورزشگاه حیدریان جنب بانک صادرات ساختمان هنر و رسانه طبقه دوم  شماره تماس: 02532919014
صاحب امتیاز و مدیر مسئول عباسعلی محمدی مطلع شماره تماس : 09198708677

.