تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رعایت موارد ایمنی برای تامین امنیت عزاداران در ایام محرم وظیفه ای بر دوش برپاکنندگان هیئت ها و دسته های مذهبی است.