تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

ایمنی ساختمان مدرسه یکی از اصلی ترین مواردی است که باید مورد توجه آموزش و پرورش باشد اما در سطح شهر قم شاهد مدارس قدیمی ساخت با عمر طولانی هستیم که توجه به این امر را بیش از پیش مهمتر می کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری:
مکتب اصولی امام دارای سه خروجی "نظریه‌ای"، "ادبیاتی" و "قاعده ای" به صورت ویژه است.
مدرسه ای در همین حوالی؛
ایمنی ساختمان مدرسه یکی از اصلی ترین مواردی است که باید مورد توجه آموزش و پرورش قرار بگیرد اما در سطح شهر قم شاهد مدارسی قدیمی ساخت هستیم که مسائل ایمنی در حاشیه قرار دارد.