مدیر کل زندان های استان قم گفت: برخلاف توطئه ها و یاوه گویی هایی دشمنان نظام ایران اسلامی امروز در اوج شکوه و اقتدار قرار دارد.